MR

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie teamleden. De MR bespreekt zaken aangaande de school, bewaakt het beleid en het besluitvormingsproces in de school. De MR werkt actief en nauw samen met de directie van OBS De Watermolen.  Klik hier voor het MR Werkplan 2018-2019 , voor meer informatie omtrent de MR.

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR is een afvaardiging van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Zaan Primair vertegenwoordigd.

Leden

Ouders Leerkrachten  
  • Amber Zaal-Fijma
  • Linda Warren
  • Sharada van Egmond-Rijkhoff  (voorzitter)
  • Femke de Waal
  • Marja Roozendaal
  • Marcelle Bleeker

 

 

Contactgegevens

E-mailadres: mr@obsdewatermolen.nl


MR Vergaderplanning en voorgenomen onderwerpen

Hieronder vind je de vergaderplanning en voorgenomen vergaderonderwerpen van de MR terug tezamen met de gepubliceerde vergaderagenda’s en -notulen.

De onderwerpen die gepland staan gedurende het jaar kunnen nog verschuiven en veranderen.

Wil je aanwezig zijn bij een MR-vergadering als toeschouwer, dan ben je van harte welkom. Stuur een mail naar mr@obsdewatermolen.nl om je aan te melden. 

Vergaderplanning
Vergadering Datum Onderwerp OMR
1 25 september 16:00-18:00 uur MR Werkplan 2017-2018 Instemming
MR Jaarverslag – goedkeuren Instemming
School Jaarplan – Deel 1 – Verkenningsfase Advies
School Schoolgids 2018-2019 goedkeuren – Deel 1 – Verkenningsfase Advies
School Nascholingsplan Advies
School Ondersteuningsplan Advies
Goedkeuring OR-gelden Instemming
School PO in Actie
2 20 november 16:00-18:00 uur School Jaarplan – Deel 2 – Beoordelingsfase Advies
School Schoolgids 2018-2019 goedkeuren – Deel 2 – Beoordelingsfase Advies
School Kascommissie 2017/2018 Instemming
School Begroting / Sponsoring – Stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen Advies
3 6 februari 15:00-17:00 uur School Jaarverslag OBS de Watermolen – Bespreken Informatie
School Veiligheidsbeleid / -plan Advies
School Naschoolse activiteiten en BSO – Stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen Instemming
School Duurzame samenwerkingen – Nieuwe samenwerkingen Advies
4 8 april 16:00-18:00 uur School Onderhoud gebouw en plein Advies
School Schoonmaak Advies
School Formatie/stage/groepindeling 2019-2020 – Deel 1 – Verkenningsfase Advies
School Formele informatie-uitwisseling richting ouders Advies
5 16 mei 16:00-18:00 uur School Formatie/stage/groepindeling 2019-2020 – Deel 2 – Beoordelingsfase Advies
School Jaarkalender/vakantieregeling 2019-2020 – Deel 1 – Verkenningsfase Advies
School Resultaten oudertevredenheidsonderzoek bespreken Advies
6 20 juni 16:00-18:00 uur School Jaarkalender/vakantieregeling 2019-2020 – Deel 2 – Beoordelingsfase Advies
School Schoolplan (meerjarenplan) toetsen aan uitvoering – inclusief budget Initiatief
School Lange termijn ontwikkelingen – Wat zijn de beelden? Advies
School Klachtenregeling – Aantal formele klachten + globale onderwerpen Instemming
School OR Begrotig 2019-2020 / Ouderbijdragen Instemming