MR

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie teamleden. De MR bespreekt zaken aangaande de school, bewaakt het beleid en het besluitvormingsproces in de school. De MR werkt actief en nauw samen met de directie van OBS De Watermolen.  Klik hier voor het MR Werkplan 2019-2020 , voor meer informatie omtrent de MR.

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR is een afvaardiging van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Zaan Primair vertegenwoordigd.

Leden

Ouders Leerkrachten  
  • Amber Zaal-Fijma
  • Linda Warren
  • Sharada van Egmond-Rijkhoff  (voorzitter)
  • Femke de Waal
  • Marja Roozendaal
  • Guido Brouwer

 

 

Contactgegevens

E-mailadres: mr@obsdewatermolen.nl


MR Vergaderplanning en voorgenomen onderwerpen

Hieronder vind je de vergaderplanning en voorgenomen vergaderonderwerpen van de MR terug tezamen met de gepubliceerde vergaderagenda’s en -notulen.

De onderwerpen die gepland staan gedurende het jaar kunnen nog verschuiven en veranderen.

Wil je aanwezig zijn bij een MR-vergadering als toeschouwer, dan ben je van harte welkom. Stuur een mail naar mr@obsdewatermolen.nl om je aan te melden.

Vergaderplanning
Vergadering Datum Onderwerp
1 Maandag 16 september 16:00-18:00 uur MR Werkplan 2019-2020
    MR Jaarverslag – goedkeuren
    School Jaarplan
    School Schoolgids 2019-2020 goedkeuren
    Ouderbijdrage en schoolreisgeld – goedkeuring OR-gelden
    Werkverdelingsplan
    Bijzonderheden start van het schooljaar
2 Woensdag 16 oktober 19:00 – 21:00 uur School Jaarplan
    School Meerjarenplan 2019-2023
    School Kascommissie 2019/2020
    Benoeming Maaike Kerssens
    School Begroting / Sponsoring – Stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen
    School Nascholingsplan
    School Ondersteuningsplan
    Pestprotocol
3 Maandag 25 november 16:00-18:00 uur School Jaarverslag OBS de Watermolen – Bespreken
    School Veiligheidsbeleid / -plan
    School Naschoolse activiteiten en BSO – Stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen
    School Duurzame samenwerkingen – Nieuwe samenwerkingen
    Schoolresultaten
    Visitatiecommissie 12 december
4 Dinsdag 11 februari 19:00-21:00 uur School Onderhoud gebouw en plein
    School Schoonmaak
    School Formatie/stage/groepindeling 2020-2021
    Visitatiecommissie 12 december
    Voortgang school jaarplan
5 Donderdag 23 april 16:00-18:00 uur School Formatie/stage/groepindeling 2020-2021
    School Jaarkalender/vakantieregeling 2020-2021 – Deel 1 – Verkenningsfase
    School Formele informatie-uitwisseling richting ouders
    School Resultaten oudertevredenheidsonderzoek bespreken
6 Donderdag 14 mei 19:00-21:00 uur School Jaarkalender/vakantieregeling 2020-2021 – Deel 2 – Beoordelingsfase
    Voortgang school jaarplan
    School Lange termijn ontwikkelingen – Wat zijn de beelden?
    School Klachtenregeling – Aantal formele klachten + globale onderwerpen
    School Formatie/stage/groepindeling 2020-2021
7 Maandag 15 juni 16:00-18:00 uur School Formatie/stage/groepindeling 2020-2021
    School Schoolplan (meerjarenplan) toetsen aan uitvoering – inclusief budget
    School OR Begrotig 2020-2021 / Ouderbijdragen