MR

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie teamleden. De MR bespreekt zaken aangaande de school, bewaakt het beleid en het besluitvormingsproces in de school. De MR werkt actief en nauw samen met de directie van OBS De Watermolen.  Klik hier voor het MR Werkplan 2022-2023 , voor meer informatie omtrent de MR.

Leden

Ouders Leerkrachten
  • Nagehan Cicek
  • Dorota Hempel
  •  
  • Dieuwke Sportel
  • Linda van Ederen
  •  

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR is een afvaardiging van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Zaan Primair vertegenwoordigd.

Contactgegevens

E-mailadres: [email protected]


MR Vergaderplanning en voorgenomen onderwerpen

Hieronder vind je de vergaderplanning en voorgenomen vergaderonderwerpen van de MR terug tezamen met de gepubliceerde vergaderagenda’s en -notulen.

De onderwerpen die gepland staan gedurende het jaar kunnen nog verschuiven en veranderen.

Wil je aanwezig zijn bij een MR-vergadering als toeschouwer, dan ben je van harte welkom. Stuur een mail naar [email protected] om je aan te melden.

Vergaderplanning
Vergadering   Onderwerp
1   MR Werkplan
    MR Jaarverslag – goedkeuren
    School Jaarplan
    School Schoolgids goedkeuren
    Ouderbijdrage en schoolreisgeld – goedkeuring OR-gelden
    Werkverdelingsplan
    Bijzonderheden start van het schooljaar
2   School Jaarplan
    School Meerjarenplan 
    School Kascommissie
    Pestprotocol
    School Begroting / Sponsoring – Stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen
    School Nascholingsplan
    School Ondersteuningsplan
     
3   School Jaarverslag OBS de Watermolen – Bespreken
    School Veiligheidsbeleid / -plan
    School Naschoolse activiteiten en BSO – Stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen
    School Duurzame samenwerkingen – Nieuwe samenwerkingen
    Schoolresultaten
     
4   School Onderhoud gebouw en plein
    School Schoonmaak
    School Formatie/stage/groepindeling 
    Voortgang school jaarplan
     
5   School Formatie/stage/groepindeling 
    School Jaarkalender/vakantieregeling – Deel 1 – Verkenningsfase
    School Formele informatie-uitwisseling richting ouders
    School Resultaten oudertevredenheidsonderzoek bespreken
6   School Jaarkalender/vakantieregeling – Deel 2 – Beoordelingsfase
    Voortgang school jaarplan
    School Lange termijn ontwikkelingen – Wat zijn de beelden?
    School Klachtenregeling – Aantal formele klachten + globale onderwerpen
    School Formatie/stage/groepindeling 
7   School Formatie/stage/groepindeling 
    School Schoolplan (meerjarenplan) toetsen aan uitvoering – inclusief budget
    School OR Begroting / Ouderbijdragen