MR

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie teamleden. De MR bespreekt zaken aangaande de school, bewaakt het beleid en het besluitvormingsproces in de school. De MR werkt actief en nauw samen met de directie van OBS De Watermolen. Klik hier voor het MR Werkplan 2017 2018 , voor meer informatie omtrent de MR.

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR is een afvaardiging van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Zaan Primair vertegenwoordigd.

Leden

Ouders Leerkrachten
  • Amber Zaal-Fijma
  • Barry Pouwels (voorzitter)
  • Sharada van Egmond-Rijkhoff (secretaris)

v.l.n.r. Sharada, Barry, Amber

  • Femke de Waal
  • Keresztély van Zaane
  • Marcelle Bleeker

 

Contactgegevens

E-mailadres MR: mr@obsdewatermolen.nl
Telefoonnummer voorzitter MR: 06 – 5113 6118
Twitter @MRDeWatermolen (volg ons om eerder op te hoogte te zijn)

 

MR Vergaderplanning en voorgenomen onderwerpen

Hieronder vind je de vergaderplanning en voorgenomen vergaderonderwerpen van de MR terug tezamen met de gepubliceerde vergaderagenda’s en -notulen.

De onderwerpen die gepland staan gedurende het jaar kunnen nog verschuiven en veranderen.

Wil je aanwezig zijn bij een MR-vergadering als toeschouwer, dan ben je van harte welkom. Stuur een mail naar mr@obsdewatermolen.nl of barry@barrypouwels.nl om je aan te melden. Volg ons via ons Twitter-account (@MRDeWatermolen) om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Vergaderplanning
# Datum en tijd Agenda Notulen Voorgenomen onderwerpen OMR PMR
1 Maandag
11 september 2017
19:00 – 21:00
Klik MR-vergaderdag en -tijd vaststellen
OMR-verkiezingen april/mei 2018
MR Jaarverslag – Goedkeuren Ins Ins
Communicatie vrijwillige ouderbijdrage vorig schooljaar Ini Ini
Staking 5 oktober 2017 Inf Inf
MR Werkplan 2017-2018 – Updaten Ins Ins
Naamgeving ‘Contactpersoon’ OBS De Watermolen Ini Ini
Nieuwsbrief en communicatie MR
Groei van OBS De Watermolen Inf Inf
2 Dinsdag
17 oktober 2017
19:00 – 21:00
 Klik   Klik MR Werkplan 2017-2018 – Goedkeuren Ins Ins
School Jaarplan – Deel 1 – Verkenningsfase Adv Adv
School Schoolgids 2017-2018 goedkeuren – Deel 1 – Verkenningsfase Adv Adv
School Nascholingsplan Adv Adv
School PO in Actie, salaris- en werkdruk Adv Adv
3 Dinsdag
12 december 2017
19:00 – 21:00
 Verplaatst naar 30-01-18 School Jaarplan – Deel 2 – Beoordelingsfase Adv Adv
School Schoolgids 2017-2018 goedkeuren – Deel 2 – Beoordelingsfase Adv Adv
School Kascommissie 2016/2017 Ins Inf
School Begroting / Sponsoring – Stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen Adv Adv
4 Dinsdag
30 januari 2018
19:00 – 21:00
 Klik School Jaarverslag OBS de Watermolen – Bespreken Inf Inf
School Veiligheidsbeleid / -plan Adv Adv
School Naschoolse activiteiten en BSO – Stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen Ins Adv
School Duurzame samenwerkingen – Nieuwe samenwerkingen Adv Adv
MR Verkiezingen (OMR) april/mei 2018 – Aanpak en communicatie
5 Dinsdag
27 maart 2018
19:00 – 21:00
 Klik  Klik School Onderhoud gebouw en plein Adv Adv
School Schoonmaak Adv Adv
School Formatie/stage/groepindeling 2018-2019 – Deel 1 – Verkenningsfase Adv Ins
School Formele informatie-uitwisseling richting ouders Adv Adv
6 Dinsdag
29 mei 2018
16:00 – 18:00
Klik School Formatie/stage/groepindeling 2018-2019 – Deel 2 – Beoordelingsfase Adv Ins
School Jaarkalender/vakantieregeling 2018-2019 – Deel 1 – Verkenningsfase Adv Adv
School Resultaten oudertevredenheidsonderzoek bespreken Adv Adv
7 Dinsdag
19 juni 2018
19:00 – 21:00
Klik Klik School Jaarkalender/vakantieregeling 2018-2019 – Deel 2 – Beoordelingsfase Adv Adv
School Schoolplan (meerjarenplan) toetsen aan uitvoering – inclusief budget Ini Ini
School Lange termijn ontwikkelingen – Wat zijn de beelden? Adv Adv
School Klachtenregeling – Aantal formele klachten + globale onderwerpen Ins Ins