Visie

De visie van onze school vindt zijn basis in de kernwaarden die door het team wordt onderschreven.

Het team van OBS De Watermolen staat voor het volgende:
Sterk en eigentijds onderwijs
• De Watermolen is een openbare basisschool waar sterk, eigentijds onderwijs wordt
gegeven door vakkundige leerkrachten en waar een goede naschoolse opvang is voor de
kinderen, zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving.
• Wij bieden een sociaal en motiverend leerklimaat met nadruk op respect,
betrokkenheid, veiligheid en we stralen optimisme en plezier uit.
Persoonsvorming en socialisatie
• Onze kinderen staan (straks) stevig in de samenleving en hebben oog en hart voor
anderen en hun omgeving.
• Onze school stelt zich naast de gebruikelijke onderwijstaak ook een pedagogische,
opvoedkundige taak. Wij ondersteunen uw kind in het ontwikkelen van eigen ambities en
een evenwichtige persoonlijkheid, zodat het ook buiten school en later in de maatschappij
op eigen niveau goed kan meedraaien in de samenleving.
• We herkennen het aanbrengen van de noodzakelijke vaardigheden en kennis. Iedereen
haalt het beste uit zichzelf en de ander naar boven, met respect voor elkaars capaciteiten.
De gebruikelijke schoolse vakken leveren kwalificaties om actief deel te kunnen nemen in
de maatschappij. Deze zijn natuurlijk erg belangrijk, maar niet voldoende voor een
optimale ontwikkeling.
• Voor een stevige, eigen en authentieke persoonlijkheid versterken we onze kinderen in:
zelfstandigheid en autonomie; veerkracht en flexibiliteit; doorzettingsvermogen en
vertrouwen om uitdagingen aan te gaan.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
• Duidelijk is, dat als we naar onze kernwaarden kijken, dat de Watermolen veel aandacht
heeft voor het opvoedkundig deel van onze taak. Hierover hebben wij regelmatig contact
met de ouders en de naschoolse opvang en andere partners.
Voor een succesvolle schoolcarrière is een gezamenlijke en actieve verantwoordelijkheid
nodig; van de leerling, de ouders en alle medewerkers van De Watermolen.