Leerlingenzorg

Ieder kind verdient goed onderwijs; ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het idee achter het passend onderwijs. Het uitgangspunt is dat we de mogelijkheden van kinderen vooropstellen.

Niet alleen bij kinderen met een beperking of leer- of gedragsproblemen, maar ook bij talentvolle leerlingen en hoogbegaafde leerlingen. Als het kan op een gewone school in de eigen buurt en waar nodig met extra ondersteuning.

De Watermolen heeft in een plan beschreven hoe wij de leerlingenzorg vormgeven. U vindt dit plan middels onderstaande link “ondersteuningsplan”. Ons onderwijs is continue in beweging. Dit betekent ook dat het plan een levend document is. Ieder jaar wordt er een update geplaatst.

Schoolondersteuningsplan

In onderstaande link vindt u ‘Het Schoolondersteuningsprofiel’. In dit plan leest u informatie over hoe wij de zorg voor de kinderen invullen en bewaken.

Ondersteuningsplan obs De Watermolen

Hulpklassen

Er is de mogelijkheid om leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van taal, lezen en spelling aan te laten sluiten in de hulpklas. Leerlingen die vallen in de groep van 10-25% zwakste lezers en spellers kunnen worden aangemeld. Er moet duidelijk een didactische achterstand geconstateerd zijn op het gebied van lezen en spellen, al dan niet gecombineerd met werkhoudingsproblemen, lichte gedragsproblemen en motivatieproblemen. Een aanmelding bij de Hulpklas is aan voorwaarden verbonden.