Hoe wordt u geïnformeerd?

Op OBS de Watermolen vinden wij het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden. Wij doen dat op de onderstaande wijze.

Informatie-middag
In het begin van het schooljaar worden tijdens de groepsinformatie-avond de ouders van alle groepen geïnformeerd over de werkwijze in de groep en over het lesprogramma.

Oudergesprekken
Wij vinden het belangrijk dat de ouders en de school goed van elkaar op de hoogte zijn, over hoe wij aankijken tegen de vorderingen van uw kind. Om dit te waarborgen, werken wij op de volgende wijze:

  • Er is altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken. Dit kan op verzoek van de ouder(s), of van de school.
  • Bij het uitgaan van de school is er de mogelijkheid tot informeel contact.
  • De zorgcoördinator en de leerkracht bespreken 3 keer per jaar of een extra oudergesprekken nodig is.
  • Er is een startgesprek voor de herfstvakantie.
  • U ontvangt 2 keer per jaar een rapport. Er is dan ook een rapportgesprek mogelijk.

School werkt nauw samen met diverse onderzoeksbureaus en begeleidende instanties. Daarmee is de school, voor een goede in de informatieoverdracht, soms afhankelijk van deze instanties.

Nieuw op school
Voor de ouders van nieuwe kinderen is er na ongeveer 6 weken een informatief gesprek met de leerkracht.

Kijkmiddag
Eén keer per jaar houden we een kijkmiddag. Op deze middag kunt u het werk van uw kind bekijken. De kinderen vertellen dan over hun werk en de leerkracht is aanwezig om vragen te beantwoorden.

Nieuwsbrief
Ongeveer een keer per 2 maanden komt er een nieuwsbrief uit.  In deze brief staan zaken, die voor de betreffende periode van belang zijn. De nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk digitaal verstuurd. Tijdens de informatie-middag zullen wij u vragen het bij ons bekende email-adres te controleren.

Weekmail
U ontvangt wekelijks een bericht via de Watermolen-app van de leerkracht. Bij de informatie die er hier wordt uitgewisseld, moet u denken aan:

  • Het doorgeven van bijzonderheden; zoals een update van de website en toetsen;
  • Hulpvragen van ons bij bijvoorbeeld excursies, de inzet van techniektorens en dergelijke;

U kunt ook de leerkracht een bericht sturen. Het is de bedoeling om ziekmeldingen via de telefoon door te geven. Wanneer u graag ergens met ons over wilt praten, doen wij dit bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Het maken van een afspraak over de mail kan uiteraard wel.

Website
Onze school heeft een eigen website (www.obsdewatermolen.nl). Op de website kunt u alle informatie over de school terug vinden. Onze website wordt regelmatig bijgehouden.

Gescheiden ouders
Ouders die gescheiden zijn hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun kinderen. Soms heeft maar één van de ouders  het ouderlijk gezag[1]. In dat geval is de ouder met het ouderlijk gezag wettelijk verplicht de andere ouder op de hoogte te  houden van alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen van hun kinderen op school. Indien er sprake is van een slechte communicatie tussen de gescheiden ouders is de school wettelijk verplicht om de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder op verzoek informatie te geven.


[1] De ouder met ouderlijk gezag neemt onder meer de beslissingen over de verzorging en opvoeding van het kind en heeft het bewind over zijn of haar vermogen. Het ouderlijk gezag wordt normaal door beide ouders uitgeoefend.

Lees meer over: