Inspectierapport

In 2016 heeft de Watermolen een inspectiebezoek gehad. De Watermolen is trots op het resultaat en ziet ook aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.

Zeer zwak Zwak Voldoende goed
Resultaten X
Zicht op ontwikkeling X
Didactisch handelen X
Ondersteuning X
Veiligheid X
Evaluatie & Verbetering X
Kwaliteitscultuur X

.

Samenvatting inspectie

OBS De Watermolen heeft haar kwaliteit op orde. De inspectie handhaaft dan ook het basisarrangement.

Een gemotiveerd en betrokken team biedt de leerlingen een veilig en ondersteunend schoolklimaat. De eindresultaten liggen over een reeks van jaren boven de ondergrens die de inspectie bij haar beoordeling hanteert. Op een aantal vakgebieden vallen de resultaten in de loop van de schoolperiode nog wat tegen, maar het team onderzoekt in samenspraak met de directie en de intern begeleider hoe ze ook deze kan verbeteren.

De leraren leggen schoolbreed voldoende duidelijk uit. Verder zorgt het team ervoor dat leerlingen die achterblijven in hun ontwikkeling vroegtijdig worden gesignaleerd. In de analyse van mogelijke oorzaken van achterstanden is nog winst te boeken. De school ontvangt voor een aantal leerlingen een onderwijsondersteuningsarrangementen en biedt deze leerlingen hiermee goede begeleiding.

De afgelopen jaren heeft het team onder aansturing van een gedreven directeur meer structuur aangebracht in de manier van werken, waardoor steeds meer sprake is van een gezamenlijke visie en een gedeelde aanpak. Op planmatige en professionele wijze werkt de school aan de verdere kwaliteitsontwikkeling.

Wat doen wij met de resultaten?

Wij herkennen ons in het rapport. Wij zijn op onderdelen trots en zien op andere onderdelen kans op ontwikkeling. Wij hebben deze ontwikkelpunten verwerkt in ons plannen voor de komende jaren. Deze ontwikkelpunten bespreken wij ook met de medezeggenschapsraad.

Mocht u het volledige inspectierapport willen inzien, dan kan dat via de onderstaande link.