Ondersteuningsteam

Alle scholen van de Zaan Primair scholengroep hebben in de school een ondersteuningsteam, bestaande uit de intern begeleider(s) en leerkrachten met een specialisme zoals: taal, dyslexie, rekenen, gedrag e.d.

Smal Ondersteuningsteam

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft dan wordt u als ouder altijd betrokken bij het plan van aanpak. Samen met u wordt er dan in het smal ondersteuningsteam besproken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en welke ondersteuning er nodig is en hoe dit georganiseerd gaat worden. Hierbij kan de school gebruik maken van het externe aanbod van het dienstencentrum Dynamica XL.

Breed Ondersteuningsteam

Soms is er meer nodig dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden of is er onvoldoende expertise aanwezig om te bepalen wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is voor uw kind. De schoolondersteuner wordt dan gevraagd mee te denken en te adviseren. Dit is iemand vanuit het dienstencentrum die de ouders, de IB-er en de leerkracht ondersteunt bij het bepalen wat er nodig is aan ondersteuning. Zo nodig wordt de gezinsondersteuner (dit is de contactpersoon van het jeugdteam vanuit de gemeente of de school maatschappelijk werkster) betrokken als er sprake is van ondersteuningsbehoeftes in de thuissituatie. Met elkaar en samen met u als ouders vormen zij het Breed ondersteuningsteam.

School maatschappelijk werk

De school kan een beroep doen op de deskundigheid van een schoolmaatschappelijk werker. Deze kan worden ingezet voor het geven van informatie en advies aan leerlingen, ouders, intern begeleiders en leerkrachten over gedrag en opvoeding.
Daarnaast biedt de schoolmaatschappelijkwerker ondersteuning in het traject rond leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld door kortdurende hulpverlening, het verrichten van onderzoek en deelnemen aan het overleg van het Breed ondersteuningsteam.