Klachtenregeling

Zaan Primair hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. De contact personen zijn:

Wendy Haarlem (ouder) 06-27834021
Dennis Brand (gymleerkracht) 06-14762712

Ons bestuur, Zaan Primair, heeft een eigen klachtenregeling. U vindt hierin onder meer informatie over de wijze van indienen van een klacht.